Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma

genderequityToplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmakla ilişkilendirilen sosyal, davranışsal ve kültürel özellikler, beklentiler ve normları ifade eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bu unsurların kadın ve erkeğin birbirleriyle olan ilişkisini nasıl belirlediğini ve bunun sonucunda bu iki cinsiyet arasında doğan güç farklarını ifade eder. (Üner, 2008)’e göre de toplumsal cinsiyet toplumun verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı, beklentileri ile ilgili bir kavramdır.

Dünya Bankası (Revenga & Shetty, 2012) liderliğinde hazırlanan 2012 Dünya Kalkınma Raporu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma raporunu incelediğimizde cinsiyet eşitliğinin özellikle de günümüz rekabetçi ekonomisinde akılcı bir ilerlemenin anahtarı olarak görülmektedir. Rapor kadınlara sunulan eğitim ve ekonomik fırsatların verimliliği arttıracağını; statülerinin iyileştirilmesi neticesinde çocuklara yönelik olanlar da dahil birçok diğer kalkınma sonucunu besleyeceği; sosyal ve siyasal açıdan eşitliğin de temsil gücü yüksek daha iyi politika tercihlerinin önünü açarak kalkınmayı sağlayacağı hesap edilmektedir. Yine raporda verilen bir örneklerle bu durumu açıklamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, politika yapıcıların dikkatlerini ana-çocuk sağlığına yöneltmelerine yol açmış ve bebek ölüm oranlarının yüzde 8 ila 15 düşürülmesine yardımcı olmuştur. Hindistan’da Kadınların yönetimindeki köylerde kadınlar ve erkeklerce verilen rüşvet, erkeklerin yönetimindeki köylere nazaran yüzde 2,7 ila 3,2 daha düşük olmuştur. Çin’de, yetişkin kadınların gelirinin ortalama hanehalkı gelirinin %10’u oranında arttırılması, hayatta kalan kız çocukların oranında % 1’lik bir artış sağlamış ve hem kız hem de erkek çocuklar için okula gidilen yıl sayısını arttırmıştır. Bunun aksine, erkek gelirinde aynı artış yapıldığında, kız çocuklarının hayatta kalma oranları ve eğitim düzeyleri düşmüş, erkek çocuklar üzerinde ise herhangi bir etki görülmemiştir.

(Çalışmalarımızın tam metnine ulaşmak için Derneğimize yazılı olarak başvurabilirsiniz)